CEDI's News & Activities

มีข่าวสารและกิจกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจมาอัพเดทอยู่เสมอ
คุณสามารถสมัครรับข่าวสารจากเราได้ ฟรี! ด้านล่าง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

"พิธีรับประกาศนียบัตร หลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย 4.0”

ข่าวสารและกิจกรรม · 19 พฤษภาคม 2560 · จำนวนความคิดเห็น 0

ข่าวประชาสัมพันธ์<p>"พิธีรับประกาศนียบัตร หลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย 4.0”

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ CEDI มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีรับประกาศนียบัตรหลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย 4.0” หรือ พปค. ร่วมกับสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย โดยมี ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้กล่าวแสดงความยินดี และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม ร่วมกับคุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ และดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)

ที่มาความร่วมมือของหลักสูตรจัดขึ้นเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถนักธุรกิจขายตรงและนักธุรกิจทั่วไปให้สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเอง และองค์กรให้ก้าวเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมหาวิทยาลัยกรุงเทพขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดศักยภาพด้านการบริหาร ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาหลายหลักสูตร หลายรุ่น สิ่งที่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร พปค. ได้รับจะสามารถสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาตัวเอง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างตรงจุด ทั้งเรื่อง การปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้ Transform ตัวเองไปสู่แพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ๆได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนสู่ลูกค้าในก้าวต่อไปทั้งที่เป็นผลประโยชน์ หรือสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่ลูกค้าตลอดเวลา


 

โดยเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 จำนวนผู้เข้าอบรม 66 คน ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 3 เดือน การอบรมประกอบด้วยวิทยากร ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการทำธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญในเชิงวิชาการอาทิ คุณสมยศ เชาวลิต     พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ดร.รัฐศาสคร์ กรสูต คุณจรัญญา แสงสุขดี คุณนพพร โพธิรังสิยากร คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์   และยังมีวิทยากรผู้ทรงคุุณวุฒิอีกหลายท่านมาร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับ ผู้เข้าอบรมซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก