CEDI's Alumni

"สังคมเครือข่ายธุรกิจอันแน่นแฟ้นเกิดขึ้นได้ที่นี่"
เพราะ CEDI เป็นสถาบันที่เหล่าผู้ประกอบการและทายาทธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ
ต่างให้ความไว้วางใจ คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่า โอกาสในการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจ สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณเช่นกัน