CEDI's Faculty

 

CEDI รวบรวมเหล่าคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการ ที่พร้อมจะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
มังกรธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ต่อไป