CEDI's Faculty

 

CEDI รวบรวมเหล่าคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการ ที่พร้อมจะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
มังกรธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ต่อไป

 
 • CEDI

  CEDI

  ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการให้คำปรึกษา สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurship Development Institute: CEDI)

  บรรยายหลักสูตร Sustaining the Family Businessและ Bualuang SMART Family Enterprise

     

  Read Business articles by CEDI